KTTA4150 Rahoituksen Excel-sovellukset (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään rahoituksen käytännön ongelmien mallintamiseen Excelillä ja sen Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointikielellä. Kurssi suoritetaan perehtymällä itsenäisesti kurssikirjallisuuteen ja suorittamalla vaaditut harjoitustehtävät. Käsiteltävät aihepiirit: yritysrahoituksen mallit, portfoliomallit, sijoitusinstrumenttien hinnoittelu.


Suoritustavat

Itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät.
Kevät, 4. periodi ja kesä

Osaamistavoitteet

Syventää osaamista sekä rahoituksesta että Excelistä.
Kurssin päättyessä opiskelijan tulisi osata.
-mallintaa Excelillä rahoituksen perusmalleja.
-analysoida empiirisiä tuloksia.
-käyttää Excel:iä ja VBA:ta apukeinoina datan muokkaamiseen.


Kurssin sisältö liittyy seuraaviin työelämävalmiuksiin (geneerisiin taitoihin):

-Ongelmanratkaisu.

-Analyyttinen ajattelu.

Esitietojen kuvaus

Aineopintotason tiedot rahoituksesta. Kvantitatiiviset perusvalmiudet.

Oppimateriaalit

Benninga, S. 2008. Financial Modeling. The MIT Press.
JA/TAI
Vaihekoski, M. 2004. Rahoitusalan sovellukset ja Excel. Wsoy.
JA/TAI
Helbæk, M., Løvaas, R. and Mjølhus, J. 2013. Financial modelling and asset valuation with Excel. Routledge.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät.
Opetusajankohta:
Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus