KTTA3310 Henkilöstön taloustiede (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miten rekrytoinnit ja henkilöstön kehittäminen vaikuttavat tuottavuuteen? Näihin teemoihin pääset perehtymään Henkilöstön taloustiede -opintojaksolla.

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan henkilöstöjohtamisen taloustieteelliseen analyysiin. Kurssilla käsitellään rekrytointia, henkilöstökoulutusta, kannustinjärjestelmiä ja työnsuunnittelua. Ilmiöiden tarkastelun lähtökohtana on empiiriset havainnot, joita pyritään ymmärtämään yksinkertaisten taloustieteellisen mallien avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- Arvioida erilaisten rekrytointimenetelmien soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin

- Selittää informaation epäsymmetrisyyden merkitystä rekrytointitilanteissa

- Analysoida henkilöstökoulutusta investointina eri tyyppisiin inhimillisen pääoman muotoihin

- Selittää inhimillisen pääoman investointien kohdentumista erilaisiin henkilöstöryhmiin ja erilaisiin yrityksiin

- Analysoida suorituksenarviointia kannustinjärjestelmissä

- Tulkita kannustinjärjestelmien piirteitä käsitteleviä teorioita

- Selittää empiirisiä havaintoja kannustinjärjestelmien yleisyydestä ja niiden sisällöstä

- Analysoida työnsuunnittelun ja kannustinjärjestelmien yhteyksiä

Lisätietoja

Luennoilla käsitellään harjoitustehtäviä, joissa analysoidaan henkilöstöjohtamisen ilmiöitä. Harjoitustehtävät jaetaan etukäteen ja opiskelijat esittelevät analyysejään luennoilla ja osallistuvat niistä käytävään keskusteluun. Harjoitustehtäviä on neljä.


Työmäärä (tuntia)
Luennot 20
Valmistautuminen luennoille 20
Essee 50
Valmistautuminen tenttiin 40
Tentti 3
Yhteensä 133

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi

Oppimateriaalit

Lazear Edward P. and Gibbs Michael: Personnel Economics in Practice (2014), 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc


Muu kurssin aikana ilmoitettu kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, harjoitustehtävät, essee ja tentti
Arviointiperusteet:
Essee 50 %, tentti 50 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus