KTTA2160 Makrotaloustiede I (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson keskeisin sisältö muodostuu aggregaattitason suhdannevaihtelumalleista (suljetun talouden IS-LM -malli, Mundell-Fleming -malli ja AS-AD -malli) ja Solowin neoklassisesta kasvumallista. Lisäksi opintojaksolla esitellään talouskasvun syvät tekijät (instituutiot, kulttuuri ja maantiede), yhteisvaluutta-alueeseen liittyvät näkökohdat sekä mahdollisia erityisteemoja.

Kurssi liittyy seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

- 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

- 9 kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastuktuuria


Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• valita kuhunkin tarkasteltavaan makrotalouden ilmiöön sopivan mallin
• talouspolitiikan vaihtoehdot eri suhdannetilanteissa
• analysoida talouspolitiikkatoimenpiteiden vaikutuksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä
• analysoida talouden pitkän aikavälin tasapainouraa ja siihen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa talouskasvun taustalla olevat välittömät ja syvät tekijät


Kurssi kehittää seuraavia siirrettäviä, genereesiä taitoja:

- kriittinen ajattelu

- kausaalitettien, syy-suraussuhteiden hahmottaminen

- tiedon analysointi ja arviointi

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi ja KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I

Oppimateriaalit

Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. 2013. Macroeconomics: a European perspective, 2nd Edition. Pearson. ISBN-13: 978-0-273-77168-5. (Myös teoksen Blanchard, O. Macroeconomics eri painokset soveltuvat hyvin.)
Weil D. N. 2013. Economic Growth, International Edition, 3rd Edition. Routledge, New York (NY). ISBN-13: 978-0-273-76929-3. (Myös versio Pearson International Edition, 2nd Edition. Pearson, Boston (MA) soveltuu hyvin.)

Kirjallisuus

  • Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. 2013. Macroeconomics: a European perspective, 2nd Edition. Pearson.; ISBN: 13: 978-0-273-77168-5
  • Weil D. N. 2013. Economic Growth, International Edition, 3rd Edition. Routledge, New York (NY); ISBN: 13: 978-0-273-76929-3

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
tentti, ryhmätyö, harjoitukset, (saattavat vaihdella vuosittain) [0-5]
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (8 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus