KTTA1920 Aineopintojen tutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

JSBE:
Itsenäinen tutkimustyö, tieteellinen tutkimusraportti. Lukuvuosi, aloitus syksyllä.
Suoritusajankohta 3. vuosi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
-hankkia omaan tutkimusaiheensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
-käyttää ja jäsennellä hankkimaansa aineistoa tutkimusta raportoidessaan

Lisätietoja

Ajoitus: 3. vuosi

Esitietojen kuvaus

JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät

Oppimateriaalit

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000. Tutki ja kirjoita. Tammi. (Tai uudempi painos); ISBN: 951-26-4618-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus