KTKS155 Kasvatustieteelliset ilmiöt ja osaamisen syventäminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Opiskelijan suunnittelema opintojakso, joka voi olla itsenäisesti ilmiöön perehtymistä tai siinä voidaan hyödyntää kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen järjestämiä seminaareja, vierailuluentoja tai opetusta
- Ohjaaja hyväksyy opiskelijan suunnitelman opintojakson alussa


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tutkia valitsemaansa ilmiötä/aihepiiriä ja jäsentää sitä teoreettisten käsitteiden avulla
  • hyödyntää valitsemansa alueen tietoja ja taitoja toiminnassaan

Oppimateriaalit

Opiskelijan itsensä valitsema kirjallisuus, artikkelit.
Oppimateriaalina käytettävä tehtävän kannalta oleellisin kirjallisuus ja artikkelit tulee olla liitteenä opettajalle lähetettävässä suunnitelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Vierailuihin, seminaareihin, jne. osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävä ja/tai tentti.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta