KTKS051 Määrällisten menetelmien työpaja (1 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso etenee kvantitatiivisten analyysien suunnittelun ja toteutuksen kautta raportointiin. Opintojaksossa käsitellään tutkimuksen otosta ja sen pohjalta tehtäviä yleistyksiä, muuttujien muodostusta, analyyseissa käytettyjen tilastollisten menetelmien valintaa ja valinnan perustelua, tilastollisten menetelmien vaatimien oletusten tarkastelua, tulosten tulkintaa ja raportointia. Tarkempi sisältö määräytyy kunkin opiskelijan tarpeiden perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa aikaisemmilla tutkimusmenetelmäopintojaksoilla hankkimaansa tietoa itsenäisessä tutkimustyössä (pro gradu -tutkielman aineiston analyysissa ja tulosten raportoinnissa).

  • pystyy perustellen raportoimaan tutkimustyönsä menetelmälliset valinnat ja tunnistamaan tutkimuksensa tutkimusmenetelmälliset vahvuudet ja rajoitukset.

Esitietojen kuvaus

KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) tai vastaavat opinnot. Kurssi on tarkoitettu ainoastaan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus