KTKP1051 Vuorovaikutus ja yhteistyö (KiMo) (2–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kuvaus:

  • vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
  • eettisyys ja kulttuurinen moninaisuus vuorovaikutuksessa
  • vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisessa ympäristössä
  • oma vuorovaikutusosaaminen  

Osaamistavoitteet

KiMo-tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen vuorovaikutuksen resurssina
  • tunnistaa monikielisten ryhmien tapoja hyödyntää laajasti kielellisiä resursseja vuorovaikutuksessa
  • osaa tarkastella monikielisen ja -kulttuurisen ryhmän vuorovaikutuksen dynamiikkaa
  • tuntee tapoja luoda tilaa monikieliselle vuorovaikutukselle
  • löytää keinoja tukea kaikkien osallisuutta monikielisissä vuorovaikutustilanteissa

Lisätietoja

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Oppimateriaalit

Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2013. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: Sanoma Pro. ISBN: 978-952-63-1785-4.

Englanninkielinen kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opintojaksolla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus