KTKP1041 Tieteellinen tieto ja ajattelu (KiMo) (2–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Kuvaus:

 • tutkimuksen näkökulmia monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
 • ajankohtainen, yhteiskunnallinen mediakeskustelu monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta
 • arkiajattelun, tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä

KiMo-tavoitteet:

 • osata eritellä monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta puhumisen tapoja mediateksteissä ja tutkimusteksteissä
 • osata eritellä tutkimusartikkeleiden moniäänisyyttä
 • osata soveltaa tutkimustietoa konkretisoimalla näkökulmia omaan projektiin

  Lisätietoja

  Arviointiperusteet

  Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

  Oppimateriaalit

  Kaikille yhteinen kirjallisuus: Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus

  Valinnainen tutkimuskirjallisuus kunkin pienryhmäprojektin valitseman näkökulman mukaan

  Suoritustavat

  Tapa 1

  Valitaan kaikki merkityt osat
  Suoritustapojen osat
  x

  Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  0-5
  Suorituskieli:
  englanti, suomi

  Opetus