KTKP035 Orientoiva harjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän normaalikoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Oppimiseen ja ryhmän toimintaan liittyviin ilmiöihin tutustuminen
 • Omien opetus- ja oppimiskokemuksien reflektointi
 • Luokkayhteisön toiminnan havainnointi
 • Oman aineen keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin tutustuminen sekä opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi.
 • Opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • havainnoida ja analysoida luokkayhteisön toimintaa, oppimisympäristöä
 • oppilaiden moninaisuutta sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista
 • reflektoida kokemuksiaan ja tunnistaa omia havainnointi- ja toimintatapojaan
 • tunnistaa oman oppiaineensa oppimisen pedagogisia erityispiirteitä
 • suunnitella ja toteuttaa oppimistilanteita
 • asettaa itselleen kehittymisen tavoitteita kasvattajana ja opettajana

Esitietojen kuvaus

KTKP030 tai vastaava kurssi

Oppimateriaalit

Aineryhmäkohtaista oppimateriaalia

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä oman opetusharjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aineryhmäkohtaista opintopiirityöskentelyä vähintään 15 tuntia, oppituntien ohjattua
observointia 6 oppituntia ja opiskelijan omaa opetusta vähintään 4 opetuskertaa,
joista ainakin yksi on itsenäisesti pidettävä 75 min opetuskerta.

Opetus