KTKM1010 Yleishallinnon perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään yleishallintoon ja sitä ohjaavaan lainsäädäntöön. Opintojakso tarjoaa kattavan peruspaketinhyvän hallinnon perusteista ja päätöksentekomenettelystä hallinnossa. Se soveltuu erityisesti kasvatus- ja koulutusalalla toimiville viranhaltijoille, opettajille, rehtoreille ja päiväkodinjohtajille, mutta myös muille hallintotoiminnan järjestämisen perusteista kiinnostuneille.  

Käsiteltäviä teemoja ovat:

1. Suomen oikeusjärjestelmä

2. Viranomaistoiminnan perusteet, perusoikeudet, lapsen oikeuksien sopimus

3. Huoltajuus ja lastensuojelu

4. Hyvän hallinnon perusteet

5. Hallintoasiain käsittely (kaksi osaa)

6. Julkisuus ja salassapito

7. Henkilötietojen käsittely

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää hallinnon perusosaamisen osana omaa ammatillista asiantuntijuuttaan

- on vahvistanut ja syventänyt yleishallintoon liittyvää lainsäädäntöosaamistaan

- osaa soveltaa työssään hyvän hallinnon perusteita ja hallintomenettelyä sekä tuntee hallinnon julkisuuden ja salassapidon lähtökohdat.  

Oppimateriaalit

Luentotallenteet

Suoritustavat

Ei suoritustapoja