KPTM1010 Lasten oikeudet ja osallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lasten oikeuksiin ja osallisuuteen liittyvät tieteelliset teoriat ja käsitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • opiskelija tunnistaa lasten oikeuksiin ja osallisuuteen liittyviä eettisiä, kasvatuksellisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia, globaaleja ja tieteellisiä lähtökohtia
  • osaa tarkastella lasten oikeuksia ja osallisuutta tieteellisten teorioiden ja käsitteiden avulla
  • perehtyy lasten oikeuksia ja osallisuutta koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen
  • pohtii lapsen edun määrittämisen kompleksisuutta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely, oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus