KPTJ1100 Tutkimusosaaminen (1–13 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opinnot koostuvat pakollisista tieteellisen tutkimuksen etiikan (3 op), tieteenfilosofian/tieteenteorian (3 op), ja avoimen tieteen (1 op) (esim. LIBJ1001 Open Science Resource) opinnoista sekä valinnaisista kvalitatiivisen, kvantitatiivisten tai monimenetelmäisten (mixed methods) tutkimusmenetelmien opintojaksoista. Opintokokonaisuus voi sisältää myös opiskelijan itse suunnittelemia opintojaksoja, jotka ohjaaja hyväksyy HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat: kurssit (esim.IHME), itsenäinen opiskelu (esseet, oppimispäiväkirjat, harjoitustyöt), seminaarit, tieteelliset julkaisut, kongressiesitelmät ja -posterit, tieteelliset asiantuntijatehtävät, projektityöskentely ja ohjaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tuntee hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvät eettiset ohjeet ja menettelytavat ja kykenee tunnistamaan sekä analysoimaan tutkimuksen eri alueille ja vaiheisiin liittyviä eettisiä ongelmia (pakollinen sisältö)

• ymmärtää tieteellisen teorian muodostuksen yleisiä lähtökohtia (pakollinen sisältö)

• ymmärtää oman alansa tieteellisen luonteen ja tuntee sen tieteenhistoriallisen kehityksen

• hallitsee oman alansa metodologiaa ja omaa joidenkin kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten (Kasvatustieteet: historiallisten tai teoreettisten menetelmien) menetelmien erityisosaamista

• tutkimushankkeen hallinta; tieteellinen julkaiseminen; avoin tiede (kaikille pakollinen sisältö väh 1 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10–13 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta