KIRP123 Kirjallisuuden analyysi sivuaineopiskelijoille (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien (proosa, lyriikka, draama) ominaispiirteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kirjallisuusanalyysin perusteet ja keskeisen käsitteistön

  • pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin

  • osaa soveltaa keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä.

Kirjallisuus

  • Mäkikalli, Aino; Steinby, Liisa (toim.) 2013: Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus