KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Havainnointi- ja haastattelumenetelmä tutkijan ja kirjoittajan työssä. Havainnointi menetelmänä ja kirjoittamisen lähtökohtana. Haastattelun suunnittelu ja haastatteluvuorovaikutus. Havainnoinnin ja haastattelun tutkimusetiikka. 

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· suunnitella (ja toteuttaa) tutkimushaastattelun

· käyttää havainnoinnin perusmenetelmiä

· tuntee tutkimusaineiston analysoinnin ja tulkinnan periaatteet

· tuottaa aineiston pohjalta sekä tieteellistä että taiteellista tekstiä.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopinnot

Oppimateriaalit

Haavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf

Koivula, M., Kuukka, A. & Vuorisalo, M. 2019. Havainnointi aineistonkeruumenetelmänä. Luentotallenne. Jyväskylän yliopisto.

Lappalainen, H. 2012. Osallistuva havainnointi. Teoksessa V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä & M. Lounela (toim.) Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus. pdf

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa J. Ruusuvuori & L. Tiittula (toim.) Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 22–56. pdf

Terävä, J. 2019. Tutkimushaastattelu: Miksi, mitä ja miten? Luentotallenne. Jyväskylän yliopisto.

Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY.

Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. TAI hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-havainnoi.pdf Haettu 19.3.2020.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus