KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Kirjoittamisen oppiaineen tutkielman menetelmäksi valitaan joko kuvaileva kirjallisuuskatsaus tai autoetnografia.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet

· valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman

· tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä

· tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa

· tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita

· soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä

· kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen

· esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä

· arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä. 

Esitietojen kuvaus

Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin aineopintotasoisissa opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana. Ennen seminaaria tulee olla suoritettuna vähintään 20 op aineopintoja, jossa mukana KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen, KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina sekä joko TAIA401 Tutkimusvalmiudet tai YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät.

Vuosien 2017 - 2020 opetussuunnitelman mukaan aineopinnot tehneiltä edellytetään siirtymäaikana aineopintojen kokonaisuus (35 op) ja joko TAIA401 tai YFIA200. (Tätä vanhemman opetussuunnitelman mukaan aineopintoja tehneet: täydentäkää esitiedot voimassa olevan suunnitelman vaateiden mukaiseksi.)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tutkielma (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta