KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Elämäkerrallinen tai omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja tiedonhankinnan keinot. Muistamisen subjektiivisuus, omaelämäkerrallinen sopimus ja etäännyttäminen fiktioksi. Elämäkerrallisen kirjoittamisen etiikka.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa tarinallisen ja fragmentaarisen elämäkerronnan eroja
  • löytää ja käyttää elämästä kirjoittamisen materiaalia
  • etäännyttää kokemaansa fiktion keinoin
  • tunnistaa elämäkerralliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopinnot.

Oppimateriaalit

Aaltonen, T., Henriksson, L., Tiilikka, T., Valokivi, H. & Zechner, M. 2019. Maisema
omaelämäkertakirjoitusten kerronnallisena resurssina. Sosiologia, 56 (3), 266-281. Pdf.


Eakin, P. J. 2014. Fictions in Autobiography: Studies in the Art of Self-Invention. Princeton: Princeton University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)


El Refaie, E. 2012. Autobiographical comics: Life writing in pictures. Jackson: University Press of Mississippi. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)


Henkel, Linda, A. 2013. Point-and-Shoot Memories: The Influence of Taking Photos on Memory for a Museum Tour. Psychological Science 2014, Vol. 25(2) 396–402. https://www.researchgate.net/publication/259207719_Point-and-Shoot_Memories_The_Influence_of_Taking_Photos_on_Memory_for_a_Museum_Tour

Luettu 19.3.2020.


Loftus, G. R. & Loftus, E. F. 2019. Human memory: The processing of information (1st.). New York: Psychology Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)


Meretoja, H. 2019. Metanarratiivisuus ja kerronnallinen toimijuus. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 16(2), 58–77. https://doi.org/10.30665/av.80161. Pdf.


Miettunen, K.-M., 2014. Muistelu historiankirjoituksen haasteena ja mahdollisuutena. Teoksessa J. Hakkarainen, M. Harkimo & J. Virta (toim.) Muisti. Acta Philosophica Tamperensia (6). Tampere University Press, 171–177. Pdf.


Strawson, G. 2016. En ole kertomus (suom. J. Mikkonen). Niin & Näin. Filosofinen aikakausilehti 90 (3), 23–27. Pdf.


Tapionkoski, S. 2018. Miten kirjoittaa mahdollisista minuuksista? Fanifiktio spekulatiivisena omaelämäkerrallisena kirjoittamisena. Teoksessa A. Mäntynen ym. (toim.) Kirjoittamisen Käänteitä. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 85–105. Pdf.


Tepora, T. 2017. Toisen maailmansodan muistokulttuuri. Kommunikatiivisesta muistamisesta kulttuuriseen muistiin. Teoksessa Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi ja Tiia Laukkanen (toim.): Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/puolustuslinjalla/tepora.pdf


Vihreälehto, I. 2016. Tuntematon sotavanki. Tarina venäläisen isoisäni etsinnästä. Jyväskylä: Ateena.


Östman, S. 2017. ”Millasen päivityksen tästä sais”? Elämäjulkaisijuuden kulttuurinen omaksuminen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus