KEMS906 Tutkimusryhmässä työskenteleminen (1–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija osallistuu tutkimusryhmän toimintaan ja suorittaa ohjatusti hänelle laaditun tutkimusprojektin. Tutkimusprojektista saatavat opintopisteet riippuvat projektin kestosta. 

Tutkimusryhmässä työskentely on sovittava erikseen tutkimusryhmän johtajan kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kokeellisen tai laskennallisen tutkimuksen teon keskeiset vaiheet: mahdollinen kirjallisuushaku, kokeellisten/laskennallisten menetelmien valinta, kokeellisen/laskennallisen tutkimuksen suorittaminen ja tulosten tulkinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset. Opiskelija perehtyy tutkimusryhmien toimintaan ja hankkii syvempää tietämystä ryhmän tutkimusaiheen laboratiivisesta tai laskennallisesta työskentelystä.

Lisätietoja

Työskentely tutkimusryhmässä ei saa sisältyä muiden kurssien (kuten laboratoriotöiden, tutkielman, työharjoittelun) tai tutkintojen suorituksiin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää laboratoriojakson tai laskennallisen työn suorittamista ja tulosten raportointia hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta