KASS062 Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perheosaamisen alueet (esim. perheilmiön jäsentäminen, perhetutkimustiedon soveltaminen) ja käytännöt erityisesti kasvatustieteen konteksteissa; käytäntöjen tutkimusperustaisuus, taustalla olevat arvolähtökohdat ja lähestymistavat; perheiden selviytymiskyky ja hyvinvointi, interventio ja preventio, osallisuus sekä kokemusasiantuntijuus ja asiantuntijatieto; perhepolitiikka ja perheiden kasvuympäristöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa perhe-elämän haasteita ja ymmärtää niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä niin Suomessa kuin kansainvälisesti
 • eritellä perheiden selviytymiskykyä ja hyvinvointia parantavia tekijöitä ja niiden edistämisen keinoja, joita voidaan soveltaa niin perheissä kuin perhepolitiikassa ja -palveluissa
 • tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti perheiden tukemiskäytäntöjä tutkimustietoon perustuen ja eri vaihtoehtojen rajoituksia ja mahdollisuuksia arvioiden ja eettiset näkökohdat huomioiden
 • soveltaa perhetietoa perheiden tukemisen kehittämiseksi esimerkiksi projekteissa, hankkeissa, järjestötoiminnassa ja julkisissa palveluissa
 • huomioida moninäkökulmaisuus ja eettisyys perheiden tukemisen yhteydessä 

Esitietojen kuvaus

Aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot

Oppimateriaalit

Alla mainitut teokset ja muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.


 1. Becvar Dorothy. S. (ed.) 2013. Handbook of Family Resilience. Springer. E-kirja.
 2. Kuczynski, L. (toim.) 2003. Handbook of dynamics in parent-child relations. Sage. OSAT: IV, V, VI: E-kirja.
 3. Lee, E., Bristow, J., Faircloth, C. & Macvarish, J. 2014. Parenting culture studies. Palgrave MacMillan. 
 4. Pitt-Catchoupes, M., Kossek, E.E. & Sweet, S. (toim.) 2008. The work and family handbook: multi-disciplinary perspectives and approaches
 5. Perhebarometrit
 6. Perhetilastot 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus