KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tunnistaa arvopaperimarkkinalainsäädännön keskeisen sisällön.
- ymmärtää listayhtiöitä koskevan esitevelvollisuuden, sekä markkinoiden väärinkäyttöä koskevan ja julkisia ostotarjouksia koskevan sääntelyn.

- ymmärtää sijoituspalveluyrityksiä, sijoitusrahastoja ja pääomasijoittamista koskevan sääntelyn merkityksen.

- ymmärtää kestävää rahoitusta koskevan sääntelyn sisällön ja sen merkityksen arvopaperimarkkinoiden sääntelyssä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

- käyttää arvopaperimarkkinaoikeuden ja kestävän rahoituksen sääntelyn keskeisiä käsitteitä oikein ja tunnistaa ratkaistavana olevien tilanteiden keskeiset oikeudelliset kysymykset
- ratkaisee arvopaperimarkkinaoikeuden ja kestävään rahoitukseen liittyviä tilanteita ja osaa soveltaa oppimateriaaleissa lueteltuja säädöksiä

Lisätietoja

Vapaaehtoiset luennot 16 h, omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Oppimateriaalin tenttiminen Exam-tenttinä.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Knuts – Kanervo, Arvopaperimarkkinoiden sääntely. Teoksessa Villa Seppo ym.: Yritysoikeus, 2020. Saatavilla myös e-kirjana Alma Talentin verkkokirjahyllyssä.

Turtiainen, Sijoituspalvelut ja asiakas, 2018, sivut 1–66 ja 163–340. Saatavilla e-kirjana Alma Talentin verkkokirjahyllyssä.

Muu luennoitsijan ilmoittama eritysesti kestävää rahoitusta koskeva materiaali.

Säädökset

Arvopaperimarkkinalaki 746/2012

Esiteasetus (EU) 2017/1129

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) 596/2014

Sijoituspalvelulaki 747/2012

Sijoitusrahastolaki 213/2019

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista 162/2014

MiFID komission delegoitu asetus (EU) 2017/565

PRIIPs-asetus (EU) 1286/2014

Tiedonantovelvollisuusasetus (EU) 2019/2088

Taksonomia-asetus (EU) 2020/852

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Opetus