KAOA1160 Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kilpailuoikeus ja integraatio. Kilpailuoikeuden taloudelliset perusteet ja merkitys EU:ssa. Julkiset hankintojen perusteet. Hankintamenettelyn ongelmakohtia hankintalain kannalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa taloudellisen kilpailun ja julkisten hankintojen sääntelyn perusteet
• hahmottaa kilpailuoikeudellisen ajattelutavan perusteet

• hahmottaa julkisten hankintojen ja kilpailutuksen oikeudellisen näkökulman ja nykytilan
• erottaa, mitä on kilpailuoikeuden julkisoikeudellinen ja yksityisoikeudellinen soveltaminen

• osaa suunnitella ja laatia yksinkertaisia hankinta-asiakirjoja

Lisätietoja

Luennoista osa pidetään kontaktiopetuksena ja osa etäluentona. Kevät lukukausi 3. jakso (12h). Kurssilla tehdään julkisten hankintojen tarjouspyynnön laadintaa koskeva harjoitusryhmätyö. Kurssin arvosana tulee tentin ja harjoitustyön perusteella.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Aalto-Setälä, Ilkka – Aine, Antti – Lehto, Petri – Piekkala, Henriikka – Stenborg, Markku – Virtanen, Pertti. (2016) Kilpailunrajoitukset: Lainsäädäntö käytännössä.

Saila Eskola - Eeva Kiviniemi - Tarja Krakau - Erkko Ruohoniemi, Julkiset hankinnat, Alma Talent, Helsinki 2017.

Muu opettajan määräämä oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
<p>Kurssisuoritus arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.</p>
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitustyö ja luentotentti.

Opetus