KAOA1150 Yhtiöoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

I. Yhtiöoikeuden yleiset lähtökohdat

II. Osakeyhtiö

- osakeyhtiölain keskeiset periaatteet

- osakeyhtiön oman ja vieraan pääoman välinen rajanveto

- osakeyhtiölain mukaiset rahoitusinstrumentit

- osakeyhtiölain tase ja tilinpäätös

- varojen jakaminen

- omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen

- yritysjärjestelyt

- vähemmistöosakkaiden lunastaminen

- yritysjärjestelyt

- vähemmistöosakkaiden lunastaminen

- osakeyhtiön johtoon kuluvien henkilöiden uudistuneet osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu suhteessa yhtiöön, osakkeenomistajiin ja muihin sekä yhtiön oma vastuu.

III. Henkilöyhtiöt

- Henkilöyhtiöiden lähtökohdat

- Henkilöyhtiön perustaminen

- Yhtiömiesten asema

- Päätöksenteko ja yhtiön edustaminen

- Vastuu yhtiön veloista ja varojen jakaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa yhtiöoikeuden yleiset pääpiirteet ja periaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteisiin.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Villa Seppo (2023). Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali

Säädökset

Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (29.4.1988/389)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Opetus