KAOA1140 Immateriaalioikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.


Kurssin sisällön yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja. Rakentaa kestävää infrakstruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa eri immateriaalioikeudelliset suojamuodot ja niiden keskeiset erot
- määritellä kunkin yksinoikeuden suojan kohteen
- tehdä yhteenveto suojan synnyn edellytyksistä, laajuudesta, kestosta
- hahmottaa toisen immateriaalioikeuden loukkaamisen riskit ja seuraamukset
- perustella sopivan suojamuodon käyttöä tilannekohtaisesti

Metataidot:

-(Oikeudellinen) Ongelmanratkaisukyky

Oppimateriaalit

Haarman, P-L. (2014) Immateriaalioikeus.
Muu luennolla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Tekijänoikeuslaki (8.7.1961/404).
Tavaramerkkilaki (26.4.544/2019).
Patenttilaki (15.12.1967/550).
Mallioikeuslaki (12.3.1971/221).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Oppimateriaalit:

Haarman, P-L. 2014. Immateriaalioikeus.
Muu luennolla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Tekijänoikeuslaki (8.7.1961/404).
Tavaramerkkilaki (26.4.544/2019).
Patenttilaki (15.12.1967/550).
Mallioikeuslaki (12.3.1971/221).

Opetus