JYUM005 Kansainvälisen pienryhmän ohjaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Suoritus on hyväksiluettava. Tästä opintojaksosta ei järjestetä opetusta. Lue lisää kv-tutoroinnista osoitteesta http://r.jyu.fi/tutoring.

Kuvaus

Sisältö

Kv-tutorkoulutus koostuu koostuu keväällä järjestettävästä koulutuspäivästä, tutoreiden verkostoitumistapahtumasta ja ennen lukukauden alkua järjestettävästä koulutustilaisuudesta. Näiden lisäksi kv-tutoreille järjestetään palautetilaisuus. Keväällä ja ennen lukukauden alkua järjestettävät koulutuspäivät ovat pakollisia kv-tutoreille.

Kevään koulutuspäivän pituus on kahdeksan tuntia. Koulutuksen sisältöinä ovat tutorin velvollisuudet ja vastuut, yliopistoyhteisön toiminta, kulttuurienvälinen viestintä ja erilaisten kulttuurien kohtaaminen, kansainvälisen pienryhmän ohjaajana toimiminen, kv-opiskelijoiden vastaanotto sekä kv-opiskelijoita koskevat käytännön asiat ja heille suunnatut palvelut.

Ennen syys- ja kevätlukukausien alkua järjestettävän koulutustilaisuuden (4 h) sisältöjä ovat saapumiseen, alkuorientaatioon ja asumiseen liittyvät asiat sekä kv-opiskelijalle suunnatut palvelut. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja esiin nousseista haasteista sekä tuetaan kv-tutoreita heidän työssään.

Palautetilaisuudessa kerätään palautetta kv-tutoreilta ja keskustellaan siitä.

Suoritustavat

Opintojakson suorittaminen edellyttää seuraavaa:

- Kansainvälisen pienryhmän ohjaaminen lukukauden alussa
- Kv-tutorkoulutuspäivään (8 h) ja ennen lukukauden alkua järjestettävään koulutustilaisuuteen (4 h) osallistuminen
- Raportin laatiminen kv-tutoroinnista. Raportin tulee olla kahden-kolmen sivun mittainen raportti ja siinä tulee vastata vähintään seuraaviin kysymyksiin:

- Milloin, kuinka usein ja kenelle opiskelija on toiminut kv-tutorina?
- Mitä tehtäviin kuului?
- Mitä opiskelija on oppinut tutorina toimimisesta, esim. vuorovaikutustaidot, kansainvälinen kokemus, yhteistyötaidot?
- Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?
- Miten kansainvälistä tutortoimintaa tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Lisäksi opiskelijan tulisi reflektoida raportissaan tutorina toimimista tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta. Raportti palautetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle.

Osaamistavoitteet

Kv-tutorkoulutuksen käytyään osallistuja
- tietää, mitkä ovat hänen velvollisuutensa ja vastuunsa kv-tutorina
- osaa ohjata kansainvälistä opiskelijaryhmää ja suunnitella kv-tutoroinnin mielekkäänä kokonaisuutena sekä toimia yhteistyössä muiden kv-tutorien kanssa
- osaa hakea tietoa ja ratkaisuja ongelmiin oikeilta tahoilta ja löytää itselleen tärkeitä yhteistyötahoja sekä ohjaa kv-opiskelijoita toimimaan samoin
- osaa neuvoa kv-opiskelijoita yliopistoon ja asuinympäristöön liittyvissä käytännön kysymyksissä
- osaa ottaa huomioon kulttuurienväliset eroavaisuudet viestinnässä ja toiminnassa
- osaa ottaa esteettömyys- ja tasavertaisuusnäkökulmat huomioon toiminnassaan uusien kv-opiskelijoiden kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritus on hyväksiluettava. Tästä opintojaksosta ei järjestetä opetusta. Lue lisää kv-tutoroinnista osoitteesta http://r.jyu.fi/tutoring.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty-arvosanan saaminen edellyttää kansainvälisen ryhmän ohjaajana toimimista, kv-tutorkoulutuspäivään (8 h) ja ennen lukukauden alkua järjestettävään koulutustilaisuuteen (4 h) osallistumista sekä raportin laatimista kv-tutoroinnista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Suoritus on hyväksiluettava. Tästä opintojaksosta ei järjestetä opetusta. (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta