JSBJ2001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille (1 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi avaa opiskelijalle nykypäivän työelämän ilmiöitä sekä auttaa kehittämään työnhaussa tarvittavaa ymmärrystä ja osaamista. Kurssi tarjoaa tietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä. Kurssin tematiikkaa lähestytään sekä yleisen että erityisesti tohtoroituvalle hyödyllisen työelämätietouden näkökulmista.

Kurssi koostuu kahdesta moduulista (Yleinen työelämätietous ja Tohtoroituvan työelämätietous) sekä kirjallisesta lopputehtävästä.

The course opens up the current working life phenomena and helps develop the understanding and know-how required for job search. The course provides information on employment, job search and working life. The themes of the course are approached from both the point of view of the general working life information and especially the useful working life information for PhD students.

The course consists of two modules (General working life information and Working life information for PhD) and final essay.

Suoritustavat

Kurssin suorittamiseen vaaditaan kirjallisen lopputehtävän lisäksi osallistuminen vähintään seitsemälle kurssiohjelmasta vapaasti valittavalle luennolle, joista vähintään neljä kuuluu Tohtoroituvan työelämätietous -moduuliin.

Completion method: Written final essey and participation in seven (7) lectures and/or workshops that can be selected from the course programme. At least four lectures must be selected from the module "Working life information for PhD".

Arviointiperusteet

Kirjallinen lopputehtävä ja osallistuminen vähintään seitsemälle luennolle, joista vähintään neljä kuuluu Tohtoroituvan työelämätietous -moduuliin.

Written final essey and participation in at least seven lectures, of which at least four are part of the module "Working life information for PhD".

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän nykyisiä ja tulevia virtauksia
• tunnistaa oman osaamisensa ja pystyy kuvaamaan sitä muille
• hallitsee työnhaun kaaren työhakemuksesta haastatteluun
• hahmottaa yrittäjyyden yhtenä työllistymismahdollisuutena
• kykenee hahmottamaan tohtorien työllistymismahdollisuuksia

Skills targets: After the course the student is able to do the following:
• Recognize the current and future trends of working life
• Recognize one’s own skills and describe them to others
• Manage the job-hunting process from writing job applications to job interviews
• See entrepreneurship as an employment opportunity.
• Recognize the employment opportunities for PhDs.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta