JSBA7140 Projektin hallinta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta, Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Jaksolla syvennät ymmärrystäsi johdon ja henkilöstön kehittämisen teoriasta ja käytännöistä sekä opit arvioimaan kehittämistoimia.

Kuvaus

Projektin onnistuminen ja elinkaari

Projektiorganisaatio, osaaminen, vastuut ja velvoitteet, tiimityö

Projektin vaiheet, aktiviteetit, riippuvuudet ja aikataulu

Projektin resursointi, investoinnit ja kustannukset

Projektin riskienhallinta, laatu ja viestintä

Projektin johtaminen ja seuranta

Ongelmanratkaisuun tähtäävät tekniikat ja konsultatiivinen ote projektityössä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Ymmärtää

– projektinhallinnan yleisperiaatteet ja keskeiset käsitteet

– projektin (epä)onnistumisen osa-tekijät

– tiimityön merkityksen projekteissa

Muistaa

– projektin elinkaaren vaiheet ja tehtävät

Osaa

– luoda projektissa tehtävät suunnitelmat ja raportit

– arvioida projektin hallintaan liittyviä valintoja

– hyödyntää ongelmanratkaisuun tähtääviä tekniikoita

– hyödyntää konsultatiivista työotetta projektityössä

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistuva opiskelija on tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen tai kauppakorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin lukuvuoden verran. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.


Avoimen yliopiston kautta osallistuvalla opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, ryhmäharjoitustyöhön liittyvät ohjemateriaalit sekä vaihteleva kokoelma opettajan osoittamia lisämateriaaleja

Kirjallisuus

  • Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. 2011. Projektiliiketoiminta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Ryhmäharjoitustyö, henkilökohtainen työpanos ja tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus