JSBA4110 TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja sen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Lisätietoja

Lisätietoja: tva@utu.fi, www.tvanet.fi

Oppimateriaalit

  1. The Thing from the Future -peli.
  2. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

Kirjallisuus

  • 1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
21 t lähiopetus, harjoitustyöt ja ryhmätyö (myös oppimisympäristö Moodlessa). Suositellut suoritusajankohdat: 2-3. vuosikurssin opiskelijoille, periodi III
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja verkkotehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus