JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miten valitsen hakusanat? Miten etsin tieteellisiä lähteitä? Miten arvioin hakutulosteni tieteellisyyttä ja luotettavuutta?

Kuvaus

 - Kauppatieteiden julkaisukäytännöt, oman tutkimusaiheen analysointi ja hakutermit, keskeiset tiedonlähteet ja tietokantojen hakutoiminnot, hakutulosten tieteellisyyden ja luotettavuuden arviointi.

- Tiedonhankintasuunnitelman soveltaminen tutkimusprosessissa.

- Tiedon käytön eettiset periaatteet, viitteiden tallentaminen, viittauskäytännöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käsitteellistää ja jäsentää tiedontarpeensa omasta tutkimusaiheestaan
- ymmärtää tiedonhankintasuunnitelman merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimusprosessissa
- löytää ja tunnistaa luotettavia tiedonhankintakanavia taloustieteiden julkaisukäytäntöjen pohjalta
- osaa valita oman tutkimusaiheensa kannalta keskeiset tiedonlähteet
- löytää omaa tutkimusaihettaan kuvaavia hakutermejä ja pystyy yhdistämään ne hakulauseeksi
- osaa arvioida hakutulosten tieteellisyyttä
- pystyy kriittisesti arvioimaan hakutuloksia ja muokkaamaan hakua
- tuntee viittauskäytännöt ja tiedon käytön eettiset periaatteet
- osaa käyttää Zoteroa viitteidenhallinnassa

Lisätietoja

Ajoitus: 3. opintovuoden syksy, samanaikaisesti aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma -opintojakson kanssa.

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva kurssimateriaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus