JSBA1110 Metodiopinnot (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mitkä ovat kauppatieteiden tyypilliset tutkimusmenetelmät? Tutustut määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen ja hankit osaamista tutkimuksen toteuttamiseen.

Kuvaus

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimustyön käytännön toteutus, kommentointi ja raportoiminen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• liiketaloustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet.
• tunnistaa tutkimusprosessin päävaiheet.
• tieteenfilosofiset ja tutkimuseettiset perusperiaatteet.
• muotoilla tutkimusongelmia ja –tutkimuskysymyksiä.
• ymmärtää teorian ja käsitteiden roolin empiirisessä tutkimuksessa.
• tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeisimmät aineistokeruumenetelmät ja osaa arvioida eri menetelmien soveltuvuutta empiirisen aineiston keräämisessä.
• analysoida empiirisiä aineistoja.
• raportoida empiirisiä tutkimustuloksia.
• suunnitella ja laatia oman tutkimussuunnitelman

Lisätietoja

Suoritusajankohta: 3. opintovuosi

Esitietojen kuvaus

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja, JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS, tai vastaavat opinnot.

Kirjallisuus

  • Mahdollisista muutoksista kirjallisuudessa ilmoitetaan kontaktiopetuksen alkaessa.
  • Metsämuuronen, J. 2006 (tai uudempi). Tutkimuksen tekemisen perusteet<br />ihmistieteissä. Gummerus.
  • Eskola, J, Suoranta, J. 2005 (tai uudempi). Johdatus laadulliseen tutkimukseen.<br />Vastapaino.
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kvalitatiiviset menetelmät, verkkokurssi (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kvantitatiiviset menetelmät, itsenäiset harjoitustehtävät (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus