JAOPP2000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen 2 – polkuja tieteelliseen ajatteluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija oppii akateemisessa opiskelussa tärkeitä tietoja ja taitoja, kuten tieteellistä ja kriittistä ajattelua sekä kykyä arvioida asioita eri näkökulmista. Ajattelutaitojen lisäksi jaksolla perehdytään tieteelliseen lukemiseen ja sitä tukeviin lukustrategioihin sekä tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin. Opiskelija pääsee myös harjoittelemaan akateemisiin opintoihin kuuluvien tekstien lukemista ja kirjoittamista. Jakso sisältääkin erilaisia tehtäviä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista kehittyä itsenäisenä kriittisenä ajattelijana, lukijana ja kirjoittajana.

Lisäksi opintojaksoon kuuluu itsearviointia ja sen harjoittelua. Jakson yleisenä tavoitteena on, että opiskelija uskaltaa tarttua akateemisiin opintoihin ja hyödyntää opiskelussaan jaksolla oppimiaan taitoja. Yhdessä Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -opintojakson kanssa sisällöt kasvattavat opiskelijan yleisiä valmiuksia yliopisto-opintoihin.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteet ja erot ja tietää, millaisia taitoja akateeminen opiskelu edellyttää
  • ymmärtää akateemisen lukemisen moninaisuuden sekä hallitsee taidon käsitellä, ymmärtää ja arvioida lukemaansa
  • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa kirjoittajana ja harjaantuu tieteellisessä kirjoittamisessa
  • osaa arvioida omaa pystyvyyttään yliopisto-opiskelijana
  • oivaltaa jatkuvan oppimisen merkityksen yksilön elämässä ja osaamisen kehittämisessä. 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja