ITKY0002 Viestintäprojekti (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan tiedekunnan opetukseen ja tutkimukseen liittyvä IT-alan viestintäprojekti.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kurssiin liittyvien tehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida ja kartoittaa organisaation viestintätarpeita
- osaa valita viestintäkanavat tarkoituksenmukaisesti
- osaa soveltaa viestinnän keinoja eri tilanteiden ja tarpeiden vaatimalla tavalla
- osaa soveltaa viestinnän osaamistaan organisaation viestintäohjeiden mukaisesti
- osaa viestiä ammatillisesti ja ymmärtää oman vastuunsa viestijänä
- tunnistaa suunnitelmallisen viestinnän merkityksen
- tunnistaa median nykyiset trendit
- tuntee viestintää ohjaavat keskeiset lait ja säännöt
- osaa arvioida ja mitata viestinnän vaikuttavuutta

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssilla

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta