ITAP5001 Italian kieli ja kulttuuri 2 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti.

Sisältö

Perehtyminen italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.
Eurooppalainen viitekehys A1-A2

Italian tapakulttuuria

Oppimateriaalit

Kursilla ilmoitettava materiaali

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssilla täydennetään italian perussanaston ja rakenteiden tuntemusta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa ilmaista itseään italiaksi kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla
- kykenee perustasolla ilmaisemaan itseänsä italiaksi
- kykenee yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, kunhan keskustelukumppani puhuu hitaasti ja selvästi artikuloiden
- kykenee käyttämään yksinkertaisia ilmaisuja ja lauseita, sekä suullisesti että kirjallisesti, kuvatakseen itseään, tuttaviaan ja ympäristöä, jossa asuu, opiskelee tai työskentelee. (Eurooppalaisen viitekehyksen taso A1-A2.)

- tuntee Italian tapakulttuuria

- osaa verrata ja erotella suomalaisen ja italialaisen sosiaalisen kanssakäymisen eroavaisuuksia.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta
- kyky ilmaista mielipiteitä italiaksi
- kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
- kyky sitoutua aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Ei julkaistua opetusta