ITAP1000 Tekstitaidot (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kursilla harjoitellaan italiankielisen asiaproosan sisällön välittämistä suomen kielelle sekä suomenkielisen asiaproosan sisällön välittämistä italian kielelle.

Suoritustavat

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa. Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Harjoitustekstit, jotka valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. 

Niiden, joiden äidinkieli ei ole suomi on neuvoteltava kurssin suoritustavasta opettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee ymmärtämään erityyppisiä yleisluontoisia italiankielisiä tekstejä.
  • kykenee löytämään italiankielisistä teksteistä keskeisen sisällön ja kirjoittaa referaatteja hyvälle suomen kielelle.
  • osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta
  • osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
  • pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • ryhmätyötaidot
  • kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö
  • kyky kriittiseen ajatteluun
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Lisätietoja

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta. 

Oppimateriaalit

Harjoitusmonisteet

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, kirjalliset harjoitukset, tentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa. Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Harjoitustekstit, jotka valmistellaan kotona ja käsitellään tunnilla. Yksilö- ja ryhmätyötä. Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. 

Oppimateriaalit:

Harjoitusmonisteet

Opetus