ITAA2001 Kulttuuriprojekti (5–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opettajan ohjauksessa toteutettava projektityö.

Suoritustavat

Kirjallinen (dokumentoitu) työ. Opiskelija voi joko tehdä projektityön itsenäisesti tai ryhmässä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvästä aiheesta ja tehdä tästä työstä noin 10 sivun pituisen esitelmän tai hän voi tehdä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvän projektityön kielten laitoksen hyväksymässä julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yrityksessä. Tässä tapauksessa opiskelija kirjoittaa projektissa tehdystä työstä raportin (n. 5 sivua). Käytännön työ ja kirjallinen raportointi.

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy joko kirjallisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella.

Osaamistavoitteet

Kehittää opiskelijan oma-aloitteisuutta. Auttaa erityisesti italian kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa kehittämään ja syventämään tietojaan aiheesta. Projektin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.
 • osaa kerätä tietoa Italian kulttuurista.
 • osaa ilmaista oman näkemyksensä ja tuoda esiin tulkintansa kriittisesti ja selkeästi
 • kykenee noudattamaan tarkasti tehtävänantoa.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot
 • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
 • itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky
 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielen ja kulttuurin väliset erot
 • kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa
 • kykyä olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle
 • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
 • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opettajan ohjauksessa toteutettava projektityö.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy joko kirjallisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy joko kirjallisen työn ja esitelmän perusteella tai käytännön työn sekä raportoinnin ja saadun palautteen perusteella.
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kirjallinen (dokumentoitu) työ. Opiskelija voi joko tehdä projektityön itsenäisesti tai ryhmässä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvästä aiheesta ja tehdä tästä työstä noin 10 sivun pituisen esitelmän tai hän voi tehdä italian kieleen ja kulttuuriin liittyvän projektityön kielten laitoksen hyväksymässä julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yrityksessä. Tässä tapauksessa opiskelija kirjoittaa projektissa tehdystä työstä raportin (n. 5 sivua). Käytännön työ ja kirjallinen raportointi.

Ei julkaistua opetusta