IHMJ4102 Päiväkirjatutkimus ihmistieteissä (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1) Johdatus päiväkirjamenetelmään: Menetelmän eri muodot ja tutkimusasetelmat sekä kehitystrendit, päiväkirja-aineiston luonne, menetelmän käyttö eri kohderyhmillä, vahvuudet ja rajoitukset, päiväkirjamenetelmä perhetutkimuksessa ja perheiden arjen tutkimusperinne Eettiset kysymykset, 2) Päiväkirjamenetelmä laadullisessa tutkimuksessa, -aineiston laadullinen analysointi, 3) Määrällinen päiväkirjatutkimus ja päiväkirja-aineiston määrällinen analysointi: yleisperiaatteita, 4) Pohdintaa ja reflektointia. Tehtävän ohjeistus.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

· tuntee päiväkirjamenetelmän metodiset ja teoreettiset lähtökohdat, menetelmän eri muodot sekä ilmiöt, joihin ko menetelmä sopii

· osaa suunnitella pienimuotoisen päiväkirjatutkimuksen omaan aihepiiriin liittyen (asetelma, kysymykset)

· osaa soveltaa laadullisia analyysimenetelmiä päiväkirja-aineistoon

· ymmärtää päiväkirja-aineiston määrällisten menetelmien ja näihin liittyvien tulosten tulkinnan yleisperiaatteet

· ymmärtää päiväkirjamenetelmän vahvuudet ja rajoitukset, eettiset kysymykset

Lisätietoja

Oppimistehtävä: Ennakkotehtävänä yhteen metodiartikkeliin perehtyminen (Moodlessa) ja varsinaisen kirjallinen oppimistehtävä, joka annetaan kurssilla ja suoritetaan kontaktiopetuksen jälkeen

Oppimateriaalit

Metodiartikkelit. Ennakkotehtävänä yhteen metodiartikkeliin perehtyminen (Moodlessa) ja varsinaisen kirjallinen oppimistehtävä, joka annetaan kurssilla ja suoritetaan kontaktiopetuksen jälkeen. · Etsi vähintään kolme tutkimusartikkelia omaan väitöskirja-aiheeseen tai kohderyhmään liittyen ja tutustu niihin. Suunnittele kurssin opetuksen ja artikkelin perusteella pienimuotoinen päiväkirja-tutkimus omaan väitöskirjaasi liittyen ja raportoi seuraavat asiat: johdanto (perustelut menetelmälle, miten menetelmää käytetty aiemmin aihepiirin tutkimuksessa), tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset, otos, design (jakson kesto ja mittapisteiden määrä), päiväkirjakysymykset, aineiston analysointi, pohdinta. Vertaispalaute

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta