IHMJ3114 Narratiivisen tutkimuksen workshop (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

· Narratiivisen tutkimuksen lähtökohdat ja peruskäsitteet

· Narratiiviset aineistot, mm. narratiivinen haastattelu

· Narratiivisten menetelmien soveltaminen

Osaamistavoitteet

· Narratiivisen tutkimuksen workshopin käynyt opiskelija tuntee narratiivisen tutkimuksen keskeisimmät lähtökohdat ja peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan.

· Jakso sopii erityisesti menetelmävalintojaan pohtivalle ja/tai narratiivisen tutkimuksensa alkuaiheessa olevalle jatko-opiskelijalle. Myös jo pidemmällä jatko-opinnoissaan oleva opiskelija voi hyötyä jaksosta mm. opiskelijoiden vertaispalauteen kautta. 

Lisätietoja

Suoritustavat

· Aktiivinen osallistuminen opetukseen (pienryhmätehtävät, oman työn esittely ja muiden töiden kommentointi)

· Kirjallisen tehtävän tekeminen (loppupalautus)

· Jakson laajuus 3op, arviointi hyv/hyl

Oppimateriaalit

· Opiskelijat lukevat ensimmäiselle tapaamiselle seuraavat tekstit

o Heikkinen, H. (2015). Kerronnallinen tutkimus. Teoksessa R. Valli & J. Aaltola (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-Kustannus, 149-167.

o Hänninen, V. (2015). Narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä. Teoksessa R. Valli & J. Aaltola (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-Kustannus, 168-183.

· Opiskelijat lukevat toiselle tapaamiselle seuraavat tekstit

o Hyvärinen, M. & Löyttyniemi, V. (2005). Kerronnallinen haastattelu. Teoksessa J. Ruusuvuori & L. Tiittula (toim.), Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 189-222.

o Hyvärinen, M. (2010). Haastattelukertomuksen analyysi. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander, & M. Hyvärinen (toim.), Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 90-118.

· Muu opettajan ilmoittama materiaali

· Oppimateriaalit yms. tallennetaan Moodle-alustalle

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta