IHMJ3103 Grounded Theory (2–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään glaserilaisen GT:n perusteisiin sekä teoreettisesti että oman mahdollisesti jo jäsentyneen aineistoperäisen eli substantiivisen teorian jatkotyöstämisenä. Toteutuksella harjoitellaan aineistoperäisen kirjallisuusintegraation prosesseja ja perehdytään formaalin teorian perusteisiin Opintojaksolla kukin työstää omaa teoreettista kehitelmäänsä, aineistosta kehkeytynyttä mallia. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on jo jotain ja edes jollain tavalla analysoitua (laadullista) tutkimusmateriaalia. Teoreettiset periaatteet eli GT:n keskeiset käsitteet ja prosessit kerrataan kurssilla tietoiskumaisesti tapaamisten lomassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt näkemys kyseisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Oppimateriaalit

Kukin hakee kirjallisuushakuja ja ottaa lähikäsittelyyn vähintään 5 tutkimusta, jotka ovat relevantteja oman substantiivisen teorian suhteen. Näistä kirjoitetaan (raportoidaan) alustavasti, miten ovat yhdenmukaisia tai täydentävät omaa induktiivisesti tuotettua mallia. HUOM! Tutkimusten ei täydy olla omalta tieteenalaltasi, vaan tutkijan tulee olla avoin, teoreettisesti herkkä ja arvioida, voiko sama sosiaalinen ilmiö ”esiintyä” myös toisella tieteenalalla. Posteriohjeet jaetaan seminaarissa. Seminaarissa esitellään postereina jatkuvan vertailun menetelmän perusteilla tuotetut kuvaukset sekä substantiivisesta teoriasta että formaalista teoriasta tai oman tutkimuksen kirjallisuusintegraatiosta

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta