IHMJ2115 Basic statistical analysis using IBM SPSS (2 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla opitaan aineiston syötön ja tallennuksen lisäksi joukko tilastollisia perusmenetelmiä.

Kurssilla esitellään mitta-asteikot ja niille sopivia menetelmiä. Näitä menetelmiä ovat T-testi, yksimuuttujainen yleinen lineaarinen malli (myös toistetuille mittauksille), regressionalyysi, eksploratiivinen faktorianalyysi, klusterianalyysi ja logistinen regressioanalyysi. Osa edellä esitetyistä menetelmistä vaatii normaalijakautuneet muuttujat ja jos oletukset eivät toteudu kurssilla esitetään vaihtoehtoisia tapoja analysoida data kuten epäparametrisia testejä ja bootstrap-menetelmä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvä tuntuma SPSS ohjelmaan ja sen tarjoamiin tilastollisiin perusmenetelmiin. Opiskelija pystyy kurssin käytyään muodostamaan analysoitavan aineiston ja analysoimaan aineistoa tilastollisilla perusmenetelmillä tunnistaen kunkin menetelmän vahvuudet ja rajoitteet. Kurssi antaa hyvän pohjan analysoida ja kehittyä oman aineiston analysoinnissa SPSS ohjelman avulla. 

Lisätietoja

Suoritustavat: Itsenäinen ja/tai avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen harjoitustehtävien tuloksista.

Oppimateriaalit

verkko-opetusmateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus