HYTP5000 Ihminen tietoyhteiskunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Ihmisen toiminta digitalisoituneessa yhteiskunnassa palvelujärjestelmien, työ-elämän, viestinnän, taiteen ja kulttuurin sekä historian näkökulmista

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan ihmisen toimintaa digitalisoituneessa yhteiskunnassa palvelujärjestelmien, työelämän, viestinnän, taiteen ja kulttuurin sekä historian näkökulmista.

Digitaalista arkea lähestytään iän ja ikääntymisen, elämänkaaren ja sukupolvien välisten suhteiden, kulutuksen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Läpileikkaavana teemana on digitalisaation hyötyjen ja haittojen oikeudenmukainen jakautuminen.

Työelämän osalta keskitytään digitaaliseen vuorovaikutukseen, kulttuurien väliseen viestintään ja monilukutaitoon, ja tarkastellaan näiden kytköksiä sekä organisaatioiden käytänteisiin että yleisemmin saavutettavuuteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin nyky-yhteiskunnassa.

Musiikkia, taidetta ja kulttuuria lähestytään osana tätä aikaa, yhteiskuntaa ja ihmisenä olemista. Teknologiaa käsitellään kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta ja perehdytään erityisesti teknologisten innovaatioiden sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin. Pelit, musiikki, kuvat ja kirjallinen ilmaisu nähdään keskeisinä ympäristöinä niin oppimiselle, tiedonkäsittelylle, vuorovaikutukselle, tunteille kuin yhteiskunnalliselle vaikuttamisellekin. Keskiössä on se, kuinka taidetta ja kulttuurituotteita käytetään identiteetin tai yhteisöllisyyden rakentamisessa, kuinka taide tuottaa hyvinvointia, ja kuinka digitaaliset ympäristöt muokkaavat luovaa toimintaa.

Jotta digitalisoitunutta nyky-yhteiskuntaa voidaan ymmärtää, on myös välttämätöntä tarkastella pitkän aikavälin muutoksia ja pysyvyyksiä historiallisesta näkökulmasta. Tämä vaatii lähdekriittisen ajattelutavan omaksumista sekä nykyajan ja menneisyyden välisen suhteen analyysia. Tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunnat ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- pystyy tarkastelemaan digitalisaation vaikutuksia ihmisten toimintaan ja osallisuuteen eri ympäristöissä kriittisesti ja hyvinvoinnin jakautumisen näkökulmasta

- ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen muuttuvissa teknologisissa ympäristöissä

- ymmärtää taiteen ja kulttuurin vaikutuksen identiteetin ja yhteisöllisyyden rakentamisessa

- on perehtynyt teknologisten innovaatioiden sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin

- ymmärtää pitkäkestoisia muutoksia ja jatkuvuuksia, sekä niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulujen noudattaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulujen noudattaminen.
Suorituskieli:
suomi

Opetus