HYTJ4104 Opetus ja ohjaus IV (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opetus ja/tai ohjaus ja sen reflektointi tai pedagogiset opinnot. 

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava

  • osaa tehdä selkeän suunnitelman opetuksesta/ohjauksesta
  • osaa toteuttaa suunnittelemansa opetuksen tarkoituksenmukaisesti ja kohderyhmälle soveltuvalla tavalla hyödyntäen erilaisia opetusteknologioita
  • tuntee opetukseen/ohjaukseen liittyvät säädökset ja periaatteet (esim. yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus)
  • osaa kerätä palautetta opetuksestaan tai ohjauksestaan ja hyödyntää sitä

Lisätietoja

Opetus ja/tai ohjaus ja sen reflektointi (mukaan lasketaan myös opetuksen valmisteluun käytetty työaika) tai yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Opetuskieli/kielet: Suomi, englanti (kirjallisen raportin laatimiskieli)

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

  • opetus tai ohjaus sekä opetuksesta tai ohjauksesta laadittu kirjallinen raportti, jossa reflektoidaan opetuksen tai ohjauksen toteutumista sekä sen suhdetta omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin tai
  • kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Opetus ja ohjaus -opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen tai muu sovittu suoritustapa (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta