HYTJ3102 Vuorovaikutusosaaminen, esiintymistaidot ja mediataidot II (1–10 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehtyminen viestinnän eri tyyli- ja sisältölajeihin ja teknisiin mahdollisuuksiin ja sovelluksiin. Vuorovaikutustaidot eri toimintaympäristöissä. 

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutettava

  • osaa viestiä osaamisestaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja toimintaympäristöissä
  • osaa soveltaa viestintäosaamista eri vuorovaikutustilanteissa ja toimintaympäristöissä
  • osaa hyödyntää viestintään liittyviä teknisiä mahdollisuuksia ja sovelluksia

Lisätietoja

Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti, tai erilaiset asiantuntijapuheenvuorot mediassa tai konferenssiesitelmät, -paperit tai -posterit tai erilaiset yleisöesitykset omasta tutkimusaiheesta tai erilaiset mediatekstit, viestintästrategiat, viestintäsuunnitelmat tai vastaavat tai tutkimushankkeessa toimiminen tai konferenssin tai vastaavan järjestämistehtävät, mikäli näihin kuuluu viestintävastuita.

Opetuskieli/kielet: Suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää

  • kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
  • itsenäisessä työskentelyssä (kirjallisten) tehtävien suorittamista hyväksytysti
Vuorovaikutusosaaminen, esiintymistaidot ja mediataidot -opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen tai muu sovittu suoritustapa (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta