HYTJ2403 Tutkimushankkeessa toimiminen III (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Projektinhallintataidot

Osaamistavoitteet

  • tutkimushankkeen hallintaan liittyvien osa-alueiden tuntemus
  • syvempi perehtyminen vähintään yhteen tutkimushankkeen hallinnan osa-alueeseen. Osa-alue voi olla esimerkiksi tutkimusaineistojen hankinta ja hallinta avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti, rahoitushakemusten valmistelu ja hankkeen budjetointi, projektihallinto ja hanketoiminnan käytänteet, tutkimussopimukset ja immateriaalioikeudet tai tutkimustulosten kaupallistaminen.

Lisätietoja

Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti, tai tutkimushankkeessa työskentely hankkeen johtajan kanssa sovitulla tavalla niin, että hanketyöskentelyyn on sisältynyt jokin selkeä väitöskirjan ulkopuolinen vastuualue.

Opetuskieli/kielet: Suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää

  • kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä. Tai
  • tutkimushankkeessa työskentelyä hankkeen johtajan kanssa sovitulla tavalla niin, että hanketyöskentelyyn on sisältynyt jokin selkeä väitöskirjan ulkopuolinen vastuualue sekä tutkimushankkeen johtajan kirjallista selvitystä vastuualueesta

Tutkimushankkeessa toimimisen opintojaksoon voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen tai muu sovittu suoritustapa (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta