HYTJ1203 Tieteenteorian opinnot III (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yleinen tieteenteoria tai muut soveltuvat teoriaopinnot

Osaamistavoitteet

Yleisen tieteenteorian tuntemus

Lisätietoja

Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti, tai muu pääohjaajan kanssa sovittava itsenäinen suoritustapa. Suoritustapa voi olla esimerkiksi essee tai oppimispäiväkirja. Opintojakson voi suorittaa myös konferenssiesitelmällä, -paperilla tai -posterilla tai tieteellisellä julkaisulla (huom. ei saa olla artikkeliväitöskirjaan sisältyvä artikkeli eikä väitöskirjan luku sellaisenaan).

Opetuskieli/kielet: Suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Suoritus arvioidaan sen perusteella, miten tohtorikoulutettava hallitsee opintojakson sisällöt ja saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää

  • kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
  • itsenäisessä työskentelyssä (kirjallisten) tehtävien suorittamista hyväksytysti

Tieteenteorian opintoja voi suorittaa yhteensä korkeintaan 5 op.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen tai muu sovittu suoritustapa (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta