GERS1001 Gerontologinen tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Vanhenemisen tutkimuksen tiedepoliittiset ja akateemiset edellytykset
Tutkimusideasta tutkimuksen toteuttamiseen ja tiedon translaatio gerontologiassa
Ikääntymisen tutkimusasetelmien ja teorioiden kehittyminen
Elämänkulkututkimus, pitkäikäisyystutkimus, elinaikatutkimus
Terveyden ja toimintakyvyn tutkimus
Tutkimuksen ja yhteiskunnan gerontologiset tietotarpeet
Vanhenemisen geneettinen tutkimus
Tutkimustieto hyvinvoinnin edistäjänä
Vanhojen ihmisten tutkimisen eettiset erityiskysymykset

Suoritustavat

Luentoja 20h
Kirjallinen työ (tutkimussuunnitelma)
Opintojaksolla ilmoitettuun oppimateriaaliin ja luentoihin perustuvat verkkokeskustelut ja kirjallisen oppimistehtävän laatiminen ryhmissä

Arviointiperusteet

Tutkimussuunnitelma 50 %, oppimistehtävä 50 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kriittisesti arvioida gerontologisen tutkimuksen nykytilaa

  • osaa analysoida gerontologian keskeisimpiä tutkimuskohteita ja teorioita

  • osaa perustella gerontologian tietotarpeita tieteen näkökulmasta

  • osaa selittää uuden gerontologisen tiedon tuottamisen periaatteet

  • osaa arvioida vanhojen ihmisten tutkimuksen eettisiä ja metodologisia erityispiirteitä

  • osaa selittää tiedeympäristön merkityksen gerontologiselle tutkimukselle

  • osaa määrittää pro gradu –tutkimuksensa aihepiirin ja siihen tarvittavan aineiston

Oppimateriaalit

Bengtson V.L. & Settersten R.A. (toim.) 2016. Handbook of Theories of Aging. 3. painos. New York NY: Springer Publishing Company. (731 s.) Oppimistehtävässä käytettävät sivut ilmoitetaan erikseen

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus