FYSS9489 Graduseminaari (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Pro gradujen arviointikriteerit ja prosessi

 • Projektisuunnittelu

 • Vertaisryhmätyöskentely

 • Tieteellisen esityksen laadinta ja pitäminen 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • On perehtynyt laitoksen ja tiedekunnan kriteereihin pro gradu -työn arvostelusta

 • On tietoinen pro gradu -työn arviointi prosessista ja tietää omat oikeudet ja velvollisuudet tässä prosessissa

 • On valinnut aiheen omalle pro gradu -työlleen, löytänyt sille ohjaajan ja sitoutuu työn työstämiseen kurssin ajan

 • On tullut tietoiseksi omista tavoitteistaan pro gradu -työn suhteen ja pohtinut työn merkitystä itselle

 • On laatinut pro gradu -työlleen realistisen aikataulun ja välitavoitteet yhdessä ohjaajan kanssa

 • Osaa kertoa omasta opinnäytetyöstä vertaisille ja keskustella muiden töistä pienryhmissä

 • Osaa laatia laadukkaita kuvia ja kuvaajia sekä taulukoita

 • Osaa laatia lyhyen tieteellisen esitelmän

 • On harjaantunut antamaan rakentavaa vertaispalautetta

 • On tutustunut erilaisiin ryhmätyöskentelymuotoihin ja kokeillut niitä pienryhmätilaisuuksissa 

Esitietojen kuvaus

Fysiikan syventävät opinnot. 

Oppimateriaalit

Lähinnä verkkomateriaali, jota käytetään oppimispäiväkirjojen tai ennakkotehtävien tukena. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Seminaari kestää lukuvuoden, aloitus syys- ja kevätlukukauden alussa.
Arviointiperusteet:
Harjoitusesitys ja graduseminaariesitys laitokselle, annettujen kirjallisten oppimistehtävien palautus, mahdollisten poissaolojen korvaus oppimispäiväkirjoilla.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tämä vaihtoehtoinen tapa on mahdollinen ainoastaan silloin, kun seminaariin osallistuminen ei ole mahdollista, esimerkiksi asuminen toisella paikkakunnalla. Ennen ilmoittautumista ole yhteydessä opettajiin.
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirjat, tieteellisen esitelmän laatiminen ja sen pitäminen pienryhmässä, graduseminaariesitys koko laitokselle.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Harjoitusesitys ja graduseminaariesitys laitokselle, annettujen kirjallisten oppimistehtävien palautus, mahdollisten poissaolojen korvaus oppimispäiväkirjoilla.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:
 • Aktiivinen osallistuminen pienryhmän toimintaan

 • Oppimispäiväkirjat ja/tai ennakkotehtävät

 • Tieteellisen esitelmän laatiminen ja sen pitäminen pienryhmässä

 • Graduseminaariesitys koko laitokselle 

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Annettujen kirjallisten tehtävien palautus, harjoitusesitys ja graduseminaariesitys koko laitokselle.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:
 • Oppimispäiväkirjat

 • Tieteellisen esitelmän laatiminen ja sen pitäminen pienryhmässä

 • Graduseminaariesitys koko laitokselle. 

Opetus