ERIS4500 Syventävien opintojen tutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

syventävien opintojen tutkielma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toteuttaa tieteellisen tutkielman kasvatustieteiden alueeseen kuuluvasta aiheesta
- hyödyntää tieteelliseen ajattelun taitoja tutkimuksen tekemisessä
- noudattaa tutkielman toteutuksessa tutkimuseettisiä ja tieteellisen viestinnän periaatteita

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet määritellään tiedekuntaneuvoston hyväksymissä arvosanakohtaisissa arviointiperusteissa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Syventävien opintojen tutkielman työstäminen valmiiksi itsenäisesti.

Opetus