ELIP1008 Soveltava liikunta aikuisena ja ikääntyvänä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

● Eri liikuntalajien soveltaminen eri toimintaympäristöissä

● Vanhenemismuutokset, voimavarat, mahdollisuudet ja erityiskysymykset ikääntyneiden liikunnan soveltamisessa

● Yleisimpien elintapasairauksien, toimintakyvyn vajeiden sekä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien erityiskysymykset liikunnan soveltamisessa

● Seniori-, vanhus- ja aikuisväestölle suunnattuihin erityisliikuntaryhmien toimintaan osallistuminen

Lihasvoima, tasapaino, liikkuvuus ja kestävyysliikunta, aivoterveys, mielenterveys

Luontoympäristö

           

Suoritustavat

Luennot 14 h

Seminaari 10 h

Liikuntaryhmissä avustaminen ja ohjaaminen 40h

Oppimispäiväkirja


Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirjan kooste ja seminaariesitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa eri liikuntamuotoja eri toimintaympäristöissä huomioiden terveyden ja toimintakyvyn rajoitteet ja voimavarat
  • ymmärtää monipuolisen liikunnan merkityksen/vaikutuksen ikääntyneen henkilön toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa ja tietää niiden teoreettiset perustelut
  • ymmärtää liikunnan merkityksen/vaikutuksen yleisimpien elintapasairauksien, toimintakyvyn vajeiden sekä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien. hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä ja tietää niiden teoreettiset perustelut

Suoritustavat

Ei suoritustapoja