ELIA006 Erityisliikunnan proseminaari ja tutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Soveltavaan liikuntaan liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin tutustuminen sekä oman aineiston hankinta ja työstäminen.
Aiheen määrittely.
Aiheeseen liittyvään suomenkieliseen ja vieraskieliseen kirjallisuuteen perehtyminen.
Oman kirjallisen tutkielman aiheen jäsentely.
Kirjallisen tutkielman laatiminen ja harjaantuminen tieteelliseen keskusteluun.

Suoritustavat

Seminaari 6 tuntia
Itsenäinen työskentely.
Tutkielma.

Arviointiperusteet

Tutkielma 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tutkimusopinnot osaksi soveltavan liikunnan asiantuntijuutta
- tuntee opinnäytetyönsä aihepiiriin kuuluvan keskeisen kirjallisuuden
- hallitsee opinnäytetyön kannalta keskeisimpien systemaattisten tiedonhankintamenetelmien käytön
- osaa tuottaa tieteellistä, kriittisesti pohdittua tekstiä

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan perusopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta