ELIA001 Liike- ja liikkumisvalmiuksien arvioinnin syventäminen (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Testien valinnan perusteet.
Toimintakyvyn testaaminen.
Autenttinen testaaminen.

Suoritustavat

Seminaari 6 tuntia.
Itsenäinen työskentely.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja harjoitustehtävän suorittaminen sekä seminaarityö kirjallisuuden perusteella.
Vaihtoehtona kirjatentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen ja seminaarityö 50%, kirjallisuus 50%
TAI
kirjallisuus 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää arvioinnin tieteellisistä perusteista erityisryhmille

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan perusopinnot

Oppimateriaalit

Horvat, M., Kelly, L.E., Block, M.E. & Croce, R. 2019. Developmental and Adapted Physical Activity Assessment (2nd. Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. (296 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta