EDFM1052 Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja - menetelmät
  • leikki – ja esiopetusikäisen lapsen yleinen/ musiikillinen kehitys ja tavoitteellinen musiikkikasvatus
  • lapsen osallisuus, lapsilähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija on perehtynyt varhaisiän musiikkikasvatuksen lähtökohtiin ja erityisesti keskittynyt leikki- ja esiopetusikäisen lapsen yleiseen sekä musiikilliseen kehitykseen. 
  • Hänellä on valmiudet soveltaa musiikkikasvatuksen työtapoja (laulu, soitto, liike, tanssi, kuuntelu sekä taideaineiden integraatio) ja -menetelmiä suunnitellessaan ja toteuttaessaan elämyksellistä musiikkitoimintaa erilaisille ryhmille. 
  • Hän ymmärtää lapsen osallisuuden, lapsilähtöisyyden, musiikinopetuksen vuorovaikutuksellisuuden ja erilaisten kohtaamisten merkityksen musiikkikasvatuksen kentällä.
  • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista musiikkikasvatustoimintaa Taiteen perusopetuksen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden mukaisesti.
  • Opiskelijalla on valmiudet itsensä arvioimiseen ja kehittämiseen opetustyössä.

Lisätietoja

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) järjestämä opintojakso. Yhteyshenkilö: Leena Pantsu (JAMK)

Esitietojen kuvaus

Opiskelijan valintaperusteina pitkäaikainen musiikkiharrastuneisuus; hyvä laulutaito ja mielellään yhden säestysinstrumentin perustason soittotaidot. 

Oppimateriaalit

DELIÉGE, I. & SLOBODA, J. 1996. Musical Beginnings.Origins and development of Musical Competence. Oxford University Press Inc. New York.

LINDEBERG-PIIROINEN, A. & RUOKONEN, I.(toim.) 2017. Musiikki varhaiskasvatuksessa - käsikirja. Classicus Oy. 

LOUHIVUORI, J., PAANANEN, P. & VÄKEVÄ, L. (toim.) 2009. Musiikkikasvatus. Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Suomen Musiikkikasvatusseura FISME r.y. Ykkös-Offset Oy. Vaasa.

LOUHIVUORI, J. & SAARIKALLIO, S. 2010. Musiikkipsykologia. Ateena kustannus Oy.

McPHERSON, G.E. 2007. The child as musician. A handbook of musical development. Oxford University Press.

RUOKONEN, I. 2016. Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Finn Lectura.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen, ohjauskeskustelut, projektityöskentelyyn ja tutustumiskäynteihin osallistuminen. Tentin/oppimistehtävien suorittaminen.
Arviointiperusteet:
Opetukseen osallistuminen, tehtävät, oppimistehtävä/tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta