EDFM1051 Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja - menetelmät
  • alle kolmevuotiaan lapsen yleinen/ musiikillinen kehitys ja tavoitteellinen musiikkikasvatus
  • odotusajan musiikkikasvatuksen perusteet

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa musiikkikasvatuksen työtapoja (laulu, soitto, liike, tanssi, kuuntelu sekä taideaineiden integraatio) ja -menetelmiä suunnitellessaan ja toteuttaessaan elämyksellistä musiikkitoimintaa odottavien äitien sekä pienten lasten ja vanhempien ryhmissä. 
  • Opiskelija on perehtynyt alle 3-vuotiaan lapsen yleiseen ja musiikilliseen kehitykseen sekä musiikkikasvatuksen lähtökohtiin. 
  • Hän ymmärtää lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen merkityksen sekä vanhemman ja lapsen välisen musiikillisen vuorovaikutuksen tukemisen tärkeyden varhaisiän musiikinopetuksessa.
  • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista musiikkikasvatustoimintaa Taiteen perusopetuksen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden mukaisesti.
  • Hänellä on valmiudet itsensä arvioimiseen ja kehittämiseen opetustyössä.

Lisätietoja

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) järjestämä opintojakso. Yhteyshenkilö: Leena Pantsu (JAMK)

Esitietojen kuvaus

Opiskelijalla tulee olla taustalla pitkäaikainen musiikkiharrastuneisuus; hyvä laulutaito ja mielellään yhden säestysinstrumentin perustason soittotaidot. 

Oppimateriaalit

KARILA, K. & LIPPONEN, L.(toim.) 2014. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Vastapaino.

KARPPINEN, S., PUURULA, A. ja RUOKONEN, I. (toim.) 2007. Elämysten alkupolulla. Helsinki: Finn Lectura.ym.

LINDEBERG-PIIROINEN, A. & RUOKONEN, I.(toim.) 2017. Musiikki varhaiskasvatuksessa -käsikirja. Classicus Oy.

LOUHIVUORI, J., PAANANEN, P. & VÄKEVÄ, L. (toim.) 2009. Musiikkikasvatus. Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Suomen Musiikkikasvatusseura FISME r.y. Ykkös-Offset Oy. Vaasa.

DELIÉGE, I. & SLOBODA, J. 1996. Musical Beginnings. origins and development of Musical Competence. Oxford University Press Inc. New York.

GORDON,E.2003. A Music Learning Theory for Newborn and Young Children. GIA Publications, Inc. Chicago.

McPHERSON, G.E. 2007. The child as musician. A handbook of musical development. Oxford University Press. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen, ohjauskeskustelut, projektityöskentelyyn ja tutustumiskäynteihin osallistuminen. Tentin/oppimistehtävien suorittaminen.
Arviointiperusteet:
Opetukseen osallistuminen, tehtävät, oppimistehtävä/tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta